آموزش اجرای دائم برنامه ها از طریق Run As Administrator

اجرای صحیح و کامل برخی از برنامه ها و قابلیت ها در سیستم عامل ویندوز، نیاز به مجوز دسترسی از طریق کاربر یا کاربران آدمین سیستم خواهند داشت! و برای اینکه این مجوز از طریق آدمین داده شود، باید برنامه را از طریق Run As Administrator اجرا نمایید.

همچنین اگر UAC فعال باشد، با اجرای برنامه  ها از طریق Run As Administrator، پیغام خطای دسترسی نمایش داده نمی شود و UAC اجازه ی ایجاد فایل ها در program file ویندوز را به برنامه می دهد.

و…